p o d j e t j e   z a   p r o j e k t i r a n j e   i n  i n ž e n i r i n g

 

projekti   I   slike   I   lokacija   I   e-mail   I   domov

IDEJNI NAČRTI:

LOKACIJSKI NAČRT:
 > urbanistična dokumentacija
 > geodetski posnetek
 > arhitektonska situacija
 > zbirnik komunalnih vodov

NAČRT ARHITEKTURE:
 > grafični del, načrti
 > popis del
 > tehnično poročilo
 > gradbena fizika

GRADBENE KONSTRUKCIJE:
 > statični račun
 > pozicijski načrti
 > armaturni načrti

STROJNE INŠTALACIJE:
 > vodovod
 > ogrevanje
 > prezračevanje

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE:
 > šibki tok
 > jaki tok

NAČRTI ZUNANJE UREDITVE

3D RENDER

PROCADIA d.o.o., Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana- Črnuče

P.E. Kamniška 41, 1000 Ljubljana


tel:01/ 430 52 22
fax: 01/ 430 52 23

V podjetju se ukvarjamo z:

izdelavo idejnih projektov (IP), projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projektov za izvedbo (PZI) in projektov izvedenih del (PID). S svojimi idejami zagotavljamo naročniku oziroma končnemu uporabniku estetsko in funkcionalno oblikovan in okolju prijazen objekt v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in prostorskimi zahtevami. Obenem pa se trudimo iskati ustrezno finančno ugodno rešitev.V dogovoru nudimo tudi vodenje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot tudi izvedbo del oziroma gradnjo v sodelovanju s svojimi izvajalci gradbenih del.

Pooblaščeni arhitekt:
Boris Kajin,univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0276 A

 


a  r  h  i  t  e  k  t  u  r  a

o  b  l  i  k  o  v  a  n  j  e

 

 

 

a

r

h

i

t

e

k

t

u

r

a

a r h i t e k t u r a -  o b l i k o v a n j e

© 2005 studio 3K